FANDOM


Xẻng
[[250px-Shovel IMG|250px]]

Biểu tượng khi giết

Killicon shovel

Sử dụng bởi:

Soldier

Ô

Vũ khí cận chiến

Có ở:

Kho, Mở thùng #49(Strange)

"Tôi đã dùng cái xẻng hãng Mann Co. này được mười hai năm rồi. Nó chưa hề bị mòn. Nó chưa bao giờ dùng để đào đất cả!"

- Soldier

Xẻngvũ khí cận chiến mặc định của Soldier. Nó là một cây xẻng cầm tay có thể gấp lại với một tay cầm bị sứt mẻ.